Projekt UE

„Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby”

Nazwa projektu: „Automatyzacja węzła betoniarskiego, wprowadzenie nowych produktów, recykling betonu – kompleksowy projekt drogą do wzrostu konkurencyjności Wytwórni Betonów i Prefabrykatów KKIM sp. z o.o.”

Nazwa Beneficjenta: Wytwórnia Betonów i Prefabrykatów „KKIM” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Wartość projektu: 377.138,60 zł

Wartość dofinansowania: 185.478,00 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl